Kik igényelhetnek lakásépítési kedvezményt?

Az alábbi tartalom 2015. év végéig volt érvényes. Tekintettel a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati módosításokra, a frissítés folyamatban van. Addig is a támogatásokkal kapcsolatos pontos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: www.csalad.hu .

Az előző pontban azt jártuk körbe, hogy mire lehet szocpolt kapni, most azt nézzük meg, hogy kinek lehet.

1. „Szocpol”-t az kaphat,

aki magyar állampolgár és akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg. Ezeken felül még a jogszabályi feltéteknek megfelelő bevándorlók, menekültek, hontalanok is szóba jöhetnek, bár nem ez a jellemző eset.

2. A fenti személyek

a) a velük közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a lakásépítési támogatást visszafizeti,

vagy

b) fenti személyekből álló fiatal házaspár – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén (ez a megelőlegező szocpol)

a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez.

Fiatal házaspárnak azok minősülnek, amelyek egyik tagja sem töltötte be 40. életévét az igénylés benyújtásának időpontjában.

A rendelet alkalmazásában gyermek az, aki az igénylő eltartottja és

a) a 16. életévét még nem töltötte be, vagy

b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy

c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

Megváltozott munkaképességű személy: az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.

3. Az igénylő(k)nek tulajdont kell szereznie(ük)

A lakásépítési támogatással, szocpollal épített, vásárolt lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

4. Más lakástulajdonnal nem rendelkezhet

A rendelet megfogalmazása szerint a lakásépítési támogatást igénylő személy saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak – a lentiek kivételével –lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs.

Tehát azt a pontot, hogy nem lehet más lakóingatlan a tulajdonában, kiterjesztően értelmezi a jogszabály, mert beleérti azt is, amikor szolgálati lakással vagy lízingelt lakással rendelkezik a lakásépítési támogatást igénylő.

Három kivétel van ez alól: ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

 1. együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
 2. a tulajdonában lévő lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 3. a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik;

5. 5 éven belül értékesített lakás árát fel kell használnia

Az állami lakásépítési támogatást igénylő személy és az együtt költöző a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető

 1. az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 2. az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével,
 3. a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 4. a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával,
 5. a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg és
 6. olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számlával vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg.

6. köztartozás mentesség és biztosított jogviszony igazolása

A lakásépítési támogatást igénylő személy a kérelem benyújtásának időpontjában harminc napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

 1. őt, vagy házastársak és élettársak esetén legalább az egyik felet legalább 180 napja biztosítottként az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz bejelentették, és nem érkezett a jogviszony megszűnésére, a jogviszony szünetelésének kezdetére és befejezésére vonatkozó bejelentés az állami adóhatósághoz, és
 2. köztartozásmentes adózó;

Előbbit az OEP-nél Országos Egészségpénztár), utóbbi a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál (NAV) lehet igényelni 3.000-3.000 Ft-ért.

7. az ingatlannak legalább B energetikai kategóriájúnak kell lennie

Ha használt vagy új lakást vásárol, akkor az eladó kötelessége a tanúsítvány biztosítása. Ha házépítésbe fog, akkor Önnek kell azt az igényléskor a tervek alapján beadnia, majd az építkezés befejezését követően, a jogerős használatbavételi engedély megszerzése után igazolni, hogy ténylegesen milyen lett az épület energiahatékonysági besorolása.

8. számlával kell igazolni a vásárlás/építés költségét

Lakásvásárlásnál legkésőbb folyósításig be kell nyújtania a telekárat is tartalmazó vételárról szóló számlát, megbontva telekértékre és lakásértékre.

Házépítésnél legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig kell benyújtania

 1. a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat,
 2. a használatbavételi engedélyt és
 3. a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványt

A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.

Ha nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a lakásépítési támogatást igénybe vevő személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

Magyarul: csak attól fogadnak el számlát, akit megtalálnak a NAV honlapján, mint működő adóalanyt. Ha nincsen fent valami miatt a számlakibocsátó, akkor Önnek kell erről külön igazolást kikérnie a NAV-tól. A rendelkezés célja az, hogy a valótlan számlákat kiszűrje. Érdemes Önnek is tisztában lennie ezzel, ugyanis ha építkezik, akkor nagyon sok helyről kaphat majd számlát és elég nehézkes lehet utólag annak utánajárni, hogy a számlakibocsátó a vásárlás pillanatában valóban működő jogalany volt-e.

Építkezésnél az is fontos szabály, hogy a jogerős építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőző dátumú számlát lehet benyújtani.

Minden bemutatott számlát visszakaphat, amint azokat a pénzintézet lemásolta. Támogatottként köteles őket 5 évig megőrizni (adásvételi ill. jogerős használatbavételi engedély kiadásától számítva), s az adóhatóság felszólítására bemutatni. Ellenkező esetben kötelezheti Önt az adóhatóság az igényvett támogatás késedelmi kamattal növelt összegének visszafizetésére!

9. egy éven belül beköltözik

Elvárás az is, hogy a lakásépítési támogatással vett vagy épített ingatlanba egy éven belül beköltözzön. Ezt igazolandó a folyósító banknak be kell mutatnia a lakcímkártyáját.

10. meg kell felelni a méltányolható lakásigény feltételeinek

A méltányolható lakásigény azt jelenti, hogy a háztartás létszáma alapján meg van határozva, hogy milyen méretű lehet legfeljebb az ingatlan. 160 nm-nél nagyobb hasznos alapterületű ingatlan semmilyen létszámú háztartásnál nem jöhet szóba. A hasznos nettó alapterület is definiálva van, nagyjából megfelel a fűthető nettó alapterületnek. Nettó az, ami 190 cm feletti belmagassággal rendelkezik.

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt