Hogyan folyósítják a kedvezményt?

Az alábbi tartalom 2015. év végéig volt érvényes. Tekintettel a támogatásokkal kapcsolatos kormányzati módosításokra, a frissítés folyamatban van. Addig is a támogatásokkal kapcsolatos pontos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: www.csalad.hu .

Új lakás építése és bővítés esetén a kifizetés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, az utolsó részletet kifizetése pedig a használatbavételi engedély kiadását követően történik. Használt lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.

Milyen értékben szükséges számlát benyújtani?

Építés és bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés (bekerülési költség) legalább 70%-át szükséges számlákkal igazolni, új lakás vásárlása esetén pedig az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról kiállított számlát kell benyújtani.

Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezményére irányuló kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak csak el.

Hova kell benyújtani a kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet?

A kérelmet jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani.

Meglévő tulajdonjogok kapcsán milyen egyén tudnivalók vannak?

 1. A kedvezményt az veheti igénybe, akinek (se saját magának; se házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak) lakástulajdona, állandó használati joga illetve önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs.
 2. A kedvezményt igénybe veheti továbbá az is, akinek saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, ÉS azt tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerezték.
 3. A kedvezményt igénybe veheti az is, akinek a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte; vagy lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte; vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik; vagy
 4. lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás van a tulajdonában.

Saját erőként kell számításba venni az 5 éven belül értékesített lakás eladási árát. Mivel lehet csökkenteni ezt az összeget?

 1. Az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 2. az értékesített lakás vásárlása vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével,
 3. a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 4. a kamattámogatásra illetve lakásépítési támogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával,
 5. olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaságnak a bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,
 6. a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.

Szükséges-e az igényléshez a köztartozásmentesség?

Igen, az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, továbbá minimum fél éve fennálló TB jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Milyen egyéb igazolás szökséges a kedvezmény folyósítását követően?

A lakástulajdonosnak a kedvezmény folyósítását követően egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalta.

Kerül-e jelzálogjog bejegyzés a kedveménnyel érintett lakásra?

Igen, 10 évre a magyar állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, továbbá ha ezen időszakon belül a támogatással érintett lakás elidegenítésre kerül, úgy a lakásépítési támogatást a támogatott köteles visszafizetni.

Ezentúl a kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélvezeti vagy használati joggal nem terhelheti az igénylő.

Milyen egyéb, fontos határidőkre kell odafigyelni?

 1. Építés esetén a kedvezményt a használatbavételi engedély kiadása előtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét követően).
 2. Bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni a kedvezményt.
 3. Új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül lehet igényelni (legkorábban 2015. március 4-e után kötött adásvételi szerződések esetén, de ebben az esetben 2015. július 1-jén a kedvezmény iránti kérelmét a hitelintézetnek be is kell fogadnia).
 4. Az adásvételi szerződés aláírást követő 120 napot követően a kedvezmény nem igényelhető.
 5. Fontos, hogy lakásvásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.
 6. Amennyiben lakásvásárláshoz CSOK-ot és hitelintézeti kölcsönt is igénybe kívánnak venni, úgy ezt adásvételi szerződésben fel kell tüntetni. A hitelintézet a kölcsön és kedvezmény összegét az Eladó bankszámlájára fogja egy összegben, utolsó részletként teljesíteni, miután az igénylő a teljes önerőt megfizette.

Kapcsolódó Kormány rendeletek, jogszabályok:

 1. Lakásépítési támogatásokról szóló 256/2011. (XII.6) Korm. Rendelet
 2. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 3. 106/1988. (XII.26.) MT rendelet
 4. 12/2001. (I.31.) Korm.
 5. 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet

Másra van szüksége? Nézze meg a többi elérhető hitel típust is!

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt